Această Declaraţie de Confidenţialitate descrie modurile în care noi, Novartis Pharma Services România SRL, colectăm, deţinem şi utilizăm informaţii despre persoane fizice care vizitează acest site web. PRIN FOLOSIREA ACESTUI SITE WEB SUNTEŢI DE ACORD CU COLECTAREA ŞI FOLOSIREA DE INFORMAŢII AŞA CUM SE STABILEŞTE ÎN CADRUL ACESTEI POLITICI DE CONFIDENŢIALITATE. DE ASEMENEA, LUAŢI LA CUNOŞTINŢĂ CĂ NOVARTIS PHARMA SERVICES ROMÂNIA SRL POATE, PERIODIC, SCHIMBA, MODIFICA, ADĂUGA, ELIMINA SAU ACTUALIZA ÎN ORICE ALTMOD ACEASTĂ POLITICĂ DE CONFIDENŢIALITATE, LA DISCREŢIA SA, FĂRĂ NOTIFICARE PREALABILĂ. În orice caz, vom gestiona întotdeauna Informaţiile dvs. personale în conformitate cu Politica de Confidenţialitate care era în vigoare la data colectării informaţiilor. Intenţionăm să postăm modificările politicii noastre de confidenţialitate pe această pagină, astfel încât să fiţi pe deplin informaţi în privinţa tipurilor de informaţii pe care le colectăm, a modului în care le utilizăm şi a circumstanţelor în care acestea pot fi dezvăluite. Politica noastră de Confidenţialitate se regăseşte pe pagina noastră de start şi este disponibilă pe orice pagină unde se solicită Date Personale. În situaţiile în care sunt solicitate date cu caracter personal, este posibil să fie furnizate explicaţii suplimentare, acolo unde este cazul, în privinţa scopurilor pentru care vor fi folosite datele.

 

1. Detalii despre confidenţialitate

Termenul "Date Personale" folosit în cadrul acestei Politici de Confidenţialitate se referă la informaţii precum numele, data naşterii, adresa de e-mail, adresa poştală sau numărul de telefon folosite pentru identificarea dumneavoastră. În general, vom procesa Datele Personale aşa cum se descrie în cadrul acestei Politici de Confidenţialitate. Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a efectua procesări suplimentare de date în limita permisă sau cerută de lege, sau ca procedură de sprijin a oricărei investigaţii legale sau penale.

 

Următoarea secţiune explică cum şi când colectăm Date Personale de la dumneavoastră.

 

2. Intenţii de folosire ale Datelor Personale

Conținutul publicat pe acest website este destinat exclusiv profesioniştilor în domeniul sănătăţii. Pentru accesarea informațiilor și serviciilor oferite pe acest website vă vom solicita să ne furnizaţi Date Personale, astfel încât să putem verifica faptul că persoanele care accesează site-ul sunt profesioniști în domeniul sănătății. În cazul în care  alegeţi să nu furnizaţi niciun fel de Date Personale cerute de noi, este posibil să nu puteţi accesa anumite părţi ale site-ului, iar noi să nu putem să răspundem cererilor dumneavoastră.

 

Putem colecta şi folosi Date Personale pentru a vă asigura accesul la informația disponibilă pe acest site , pentru a  promova produse şi servicii despre care considerăm că ar putea fi în interesul dumneavoastră sau pentru a comunica cu dumneavoastră în alte scopuri care sunt evidente în circumstanţele date sau în legătură cu care vă informăm atunci când colectăm Date Personale de la dumneavoastră. De asemenea, datele Dvs. Personale vor fi prelucrate în măsura în care semnalați anumite probleme care țin de funcționarea website-ului, însă doar în măsura în care este nevoie pentru a identifica problema semnalată și a găsi soluția de remediere a acestei probleme.

 

3. Nedezvăluirea Datelor Personale

Nu vom vinde, disemina sau distribui în altă manieră Datele dumneavoastră Personale terţelor părţi, cu excepţia situaţiilor prevăzute în cadrul acestei Politici de Confidenţialitate. Este posibil să dezvăluim Datele dumneavoastră Personale altor entităţi afiliate Novartis la nivel global care sunt de acord să trateze aceste date în conformitate cu această Politică de Confidenţialitate. De asemenea, Datele Personale pot fi transferate către terţe părţi care acţionează pentru sau în numele nostru, pentru procesare ulterioară în conformitate cu scopul sau scopurile pentru care datele au fost iniţial colectate sau pot fi procesate în altă manieră legală, cum ar fi în cazul furnizării de servicii, al mentenanței și evaluării utilităţii acestui site web, al marketingului, al managementului datelor sau al suportului tehnic. Aceste terţe părţi au contractat cu noi folosirea Datelor Personale doar în scopul convenit şi nu în scopul de a le vinde sau dezvălui terţilor, cu excepţia situaţiilor cerute de lege, a situaţiilor în care este permis de noi sau după cum este stabilit în această Politică de Confidenţialitate.

 

Este de asemenea posibil ca Datele Personale colectate de la dumneavoastră să fie transferate unei terţe părţi în eventualitatea că acest site sau o parte a lui, împreună cu datele clienţilor aflate în legătură cu acestea, sunt vândute, cesionate sau transferate, caz în care vom cere ca entitatea cumpărătoare, cesionarul sau cea către care se face transferul să trateze Datele dumneavoastră Personale în conformitate cu această Politică de Confidenţialitate. De asemenea, Datele Personale pot fi dezvăluite unei terţe părţi în cazul în care ni se cere să procedăm astfel în urma aplicării unei legi, a unui ordin judecătoresc sau al unei reglementări legislative, sau dacă o astfel de dezvăluire devine necesară în sprijinul unei investigaţii sau proceduri penale sau de altă natură, din ţară sau din străinătate.

 

4. Drepturile Dvs.

Conform legii, beneficiați de o serie de drepturi, în calitate de persoană vizată, respectiv:

a)      Dreptul de acces: Aveți dreptul de a obține confirmarea că prelucrăm Datele Personale, precum și informații privind specificul prelucrării precum: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept vă permite să obțineți gratuit o copie a datelor prelucrate, precum și contra cost orice copii suplimentare.

b)      Dreptul de rectificare a datelor: Aveți dreptul de a ne solicita să modificăm Datele Personale incorecte ori, după caz, să completăm datele care sunt incomplete.

c)       Dreptul la stergere: Aveți dreptul de a solicita ștergerea Datelor Personale atunci când:

  • Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm;
  • V-ați retras consimțământul pentru prelucrarea Datelor Personale și noi nu mai putem prelucra datele pe alte temeiuri legale;
  • Datele Personale sunt prelucrate contrar legii;
  • Datele Personale trebuie șterse conform legislației relevante.

Dacă, urmare a unei solicitări din partea dvs., trebuie să ștergem datele, vom efectua pașii necesari pentru a informa ceilalți destinatari care prelucrează aceste date că doriți ștergerea datelor, inclusiv a oricăror copii sau replici ale Datelor Personale.

d)      Retragerea consimțământului: Aveți dreptul de a vă retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea Datelor Personale.

e)      Restricționare: Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații:

  • În cazul în care contestați corectitudinea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor în cauză;
  • În cazul în care prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • În cazul în care nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar Dvs. ni le solicitați pentru o acțiune în instanță;
  • În cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime ca operatori prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

f)        Dreptul la portabilitate: În măsura în care vom prelucra Datele Personale prin mijloace automate, aveți dreptul să ne solicitați să furnizăm datele personale într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat.  Dacă ne solicitați acest lucru, putem să transmitem Datele Personale unei alte organizații, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Cu toate acestea, nu suntem obligați să adoptăm sau să menținem sisteme de procesare care sunt compatibile din punct de vedere tehnic cu alte organizații.

 

Dacă doriți să vă exercitați drepturile privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în condițiile și în limitele prevăzute de lege, vă rugăm să dați click aici.

 

Dacă nu sunteți mulțumit de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, puteți adresa solicitarea dumneavoastră responsabilului nostru cu protecția datelor la [email protected], care va investiga preocuparea dumneavoastră.

În orice caz, aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritățile competente pentru protecția datelor, în plus față de drepturile de mai sus, după cum urmează:

 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania

[email protected]

 

5. Securitate şi confidenţialitate

Pentru a asigura confidenţialitatea şi securitatea Datelor Personale pe care le colectăm online, folosim reţele de date protejate, inter alia, de către un firewall standard în domeniu şi protecţie prin parolă. În cursul gestionării Datelor dumneavoastră Personale, luăm măsuri rezonabil proiectate pentru a proteja aceste informaţii de pierdere, folosire eronată, acces, dezvăluire, alterare sau distrugere neautorizate.

 

6. Transferul de date în străinătate

Facem parte din Novartis Group, care este un grup la nivel global de companii cu baze de date în diverse ţări, unele dintre acestea fiind operate de către filialele locale Novartis Group Company, altele fiind operate de către terţe părţi în numele filialei locale Novartis Group Company. Este posibil să transferăm datele dumneavoastră uneia dintre bazele de date ale Grupului aflate în afara ţării dumneavoastră de domiciliu, incluzând în mod potenţial ţări care nu solicită un nivel adecvat de protejare a Datelor dumneavoastră Personale în comparaţie cu nivelul oferit în ţara dumneavoastră.

 

În orice caz, Novartis a adoptat Binding Corporate Rules, un sistem de principii, reguli şi instrumente furnizate de către legea europeană, în efortul de a asigura nivele efective de protecţie a datelor, în special legate de transferurile de informaţii personale în afara regiunii Economice Europene (EEA) şi a Elveţiei. Citiţi mai multe despre drepturile dumneavoastră la adresa: Novartis Binding Corporate Rules.

 

7. "Cookie-uri" şi tag-uri Internet

Este posibil să colectăm şi să procesăm informaţii despre vizita dumneavoastră pe acest site web, cum ar fi paginile pe care le vizitaţi, site-ul web de unde veniţi şi unele căutări pe care le efectuaţi. Astfel de informaţii sunt utilizate de noi pentru a îmbunătăţi conţinutul acestui site şi pentru a compila statistici agregate despre persoanele care ne folosesc site-ul, în scopuri interne,  de cercetare de piaţă. Ca atare, este posibil să folosim "cookie-uri" care colectează numele domeniului utilizatorului, furnizorul dumneavoastră de servicii internet, sistemul dumneavoastră de operare, data şi ora accesului.

Cookie-urile sunt mici fişiere text care sunt trimise computerului dumneavoastră atunci când vizitaţi un site web. Cookie-urile de pe site-urile web ale Novartis Group Company (Novartis) au multiple funcționalități, cum ar fi să vă permită navigarea eficientă printre pagini, stocând preferinţele dumneavoastră şi în general îmbunătăţind experienţa pe care o aveţi cu un site web.

Directiva UE 2009/136/EC stipulează că putem stoca cookie-uri pe computerul dumneavoastră, dacă acestea sunt esenţiale pentru operaţiile de pe site, dar că pentru alte scopuri este nevoie de permisiunea dumneavoastră.

Site-urile Novartis pot folosi unele cookie-uri neesenţiale. Nu facem acest lucru ca să urmărim utilizatorii individuali sau ca să-i identificăm, ci ca să obţinem informaţii utile despre modul în care sunt folosite site-urile, astfel încât să le putem îmbunătăţi permanent. Fără cunoştinţele extrase din sistemele care utilizează aceste cookie-uri, nu am putea furniza serviciul pe care îl furnizăm în acest moment.

Aveți posibilitatea de a accepta sau respinge toate cookie-urile neesențiale fie de a decide individual asupra lor prin pagina ‘Setări Cookie”.

Aceste cookie-uri nu dăunează computerului dumneavoastră. Vă puteţi regla browser-ul să vă atenţioneze atunci când recepţionaţi un astfel de "cookie", fapt care vă va permite să decideţi dacă vreţi să îl acceptaţi sau nu. Este posibil să obţinem serviciile unor parteneri externi care să ne ajute la colectarea şi procesarea informaţiilor descrise în această Secţiune.

Ocazional este posibil să folosim tag-uri internet (cunoscute ca action tag-uri, GIF-uri single-pixel, GIF-uri transparente, GIF-uri invizibile şi GIF-uri 1-la-1) şi cookie-uri pe acest site şi este posibil să plasăm aceste tag-uri/cookie-uri prin intermediul unui partener terţ de publicitate sau prin intermediul unui partener de analiză web care poate fi localizat şi care stochează informaţia respectivă (incluzând adresa dumneavoastră IP) într-o ţară străină. Aceste tag-uri/cookie-uri sunt plasate atât pe reclamele online care aduc vizitatori către acest site, cât şi pe diferite pagini ale site-ului. Folosim această tehnologie ca să măsurăm răspunsul vizitatorilor la site-urile noastre şi eficacitatea campaniilor noastre publicitare (incluzând aici de câte ori este deschisă o pagină şi care sunt informaţiile consultate) precum şi ca să evaluăm modul cum folosiţi acest site web. Datorită acestor tag-uri internet/cookie-uri, partenerul extern sau partenerul de servicii de analiză web poate colecta date despre vizitatori de pe site-urile noastre şi de pe alte site-uri, poate întocmi rapoarte privind activitatea de pe site pentru noi şi poate furniza alte servicii înrudite cu utilizarea site-urilor web şi a internetului. Aceştia pot furniza astfel de informaţii unor terţi dacă există o cerinţă legală în acest sens, sau dacă angajează terţi pentru a procesa informaţii în numele lor. Dacă doriţi să aflaţi informaţii suplimentare despre tag-uri şi cookie-uri asociate publicităţii online sau să respingeţi colectarea unor astfel de informaţii de către terţi, vă rugăm să vizitaţi site-ul Network Advertising Initiative la adresa: http://www.networkadvertising.org 

 

8. Google Analytics

Folosim Google Analytics ca să ne raţionalizăm portofoliul de site-uri web prin (1) optimizarea traficului către şi între site-urile corporatiste, şi (2) integrarea şi optimizarea paginilor web acolo unde se poate. "Google Analytics" este un serviciu oferit de Google Inc. care generează statistici detaliate despre traficul pe un site web şi sursele traficului, şi care măsoară conversiile şi vânzările. Google Analytics foloseşte "cookie-urile" stocate în computerul dumneavoastră pentru a ajuta la analiza modului cum utilizatorii folosesc site-ul nostru web.

 

Informaţiile generate de cookie-uri despre modul cum utilizaţi dumneavoastră site-ul nostru, incluzând adresa dumneavoastră IP, vor fi anonimizate prin folosirea setărilor adecvate ( funcţia“_anonymizelp()” sau echivalentă) şi transmise serverelor Google din Statele Unite. Pentru mai multe informaţii despre modul cum funcţionează anonimizarea IP, vizitaţi https://support.google.com/analytics/answer/2763052

 

În numele nostru, Google va folosi informaţia generată de cookie-uri în scopul evaluării utilizării site-ului nostru web, compilând rapoarte despre activitatea pe site şi furnizându-ne aceste rapoarte în scopuri analitice.

 

Google poate transfera această informaţie unor terţi în cazul unei obligaţii legale sau dacă acel terţ procesează date în numele Google. Google nu va combina sau asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date socate la Google în niciun fel de circumstanţă.

 

Puteţi preveni sau opri instalarea şi stocarea de cookie-uri prin setările de browsing', descărcând şi instalând în mod gratuit Opt-out Browser Add-on disponibil la https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en . Vă informăm că în acest caz nu veţi putea folosi toate funcţiiile site-ului nostru web.

 

9. Informaţiile personale şi copiii

Serviciile disponibile pe acest site sunt destinate exclusiv  profesioniştilor în domeniul sănătăţii având vârsta peste 18 ani.  Noi nu vom colecta, folosi sau dezvălui cu bună ştiinţă Date Personale de la un minor cu vârsta sub 18 ani. Noi respectăm legile destinate protecţiei copiilor.

 

10. Legături cu alte site-uri

Această Politică de Confidenţialitate se aplică doar acestui site web şi nu site-urilor deţinute de terţi. Este posibil să furnizăm legături către alte site-uri web despre care considerăm că sunt în interesul vizitatorilor noştri. Ne dorim să ne asigurăm că astfel de site-uri web respectă cele mai înalte standarde. Cu toate astea, datorită naturii internetului, nu putem garanta standardele de confidenţialitate ale site-urilor web spre care postăm legături şi nici nu putem fi făcuţi responsabili de conţinutul altor site-uri în afara celui de faţă, iar această Politică de Confidenţialitate nu este menită aplicării oricărui site non-Novartis către care există legături.

 

11. Durata prelucrării

Datele Personale vor fi prelucrate pe o perioada de maxim 6 luni, calculata de la data încetării accesului pe portal.

 

12. Contactaţi-ne

Dacă aveţi întrebări sau plângeri privind conformitatea noastră cu această Politică de Confidenţialitate, sau dacă doriţi să faceţi recomandări sau comentarii pentru îmbunătăţirea calitativă a Politicii noastre de Confidenţialitate, vă rugăm să ne scrieţi la [email protected].   

 

Cea mai bună cale de a ne contacta este aceea de a utiliza opţiunile de mai jos.

Str. Gara Herăstrău nr.2,

Equilibrium Complex, Clădirea 1, etajul 10, sectiune E10.02

Sector 2, Bucureşti, România

Cod poștal; 020334

Telefon: +40213129901

Mobil: +40729600114

Email: [email protected]

 

Adresele birourilor Novartis

 

Asigurarea Calităţii

 

Transmiteţi o sesizare privind calitatea unui medicament produs de Novartis Pharmaceutical comercializat în România.

Telefon: +40312282033

Email: [email protected]

 

Raportare reacţii adverse

 

Raportaţi un efect secundar bănuit a fi legat de un medicament produs de Novartis Pharmaceutical la următoarele date de contact:

Fax farmacovigilenţă: 021 310 40 29

Telefon farmacovigilenţă: 021 310 44 30

e-mail: [email protected]

 

Apel la raportarea reacţiilor adverse:

 

Este important să raportaţi orice reacţie adversă suspectată, asociată cu administrarea unui medicament, către Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale (www.anm.ro), în conformitate cu sistemul naţional de raportare spontană, prin intermediul „Fişei pentru raportarea spontană a reacţiilor adverse la medicamente”, disponibilă pe pagina web a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale/ Medicamente de uz uman/Raportează o reacţie adversă, trimisă către:

Centrul Naţional de Farmacovigilenţă

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1, 011478 - Bucureşti

Tel: + 4 0757 117 259; Fax: +4 021 316 34 97; e-mail: [email protected]https://www.anm.ro/medicamente-de-uz-uman/farmacovigilenta/raporteaza-o-reactie-adversa/

Evaluați acest conținut: 
0
Niciun vot încă